Logo
AZšrouby.cz INFOLINKA
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
AZšrouby.cz
 
 
Rychlý kontakt :

9:00 - 16:00  
 

Objednávky, dotazy :

Nestandartní balení, vzorky :

 

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I.

Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Těmito obchodními podmínkami se řídí práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv mezi společností ILGOB s.r.o., IČO: 04142373, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. zn. C 243130 vedená u Městského soudu v Praze, a kupujícím.

 

Prodávající - kontaktní údaje:

ILGOB s.r.o.

IČO:    04142373

DIČ:    CZ04142373

se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. zn. C 243130 vedená u Městského soudu v Praze

Email: info@ilgob.cz

Provozní doba: 8:00-15:00

 

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatel. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 o.z. se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

 

 

II.

Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
 • prodávající požaduje úhradu celé kupní ceny před odevzdáním předmětu koupě nebo jiného plnění kupujícímu,
 • ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách www.azsrouby.cz uváděny bez DPH a včetně DPH.
 • spotřebitel, jako kupující, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • ve smyslu ust. § 1837 o.z. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávající poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 • V souladu s ust. § 15 zák. 634/1992 Sb. je prodávající povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 zák. 634/1992 Sb. písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

Prodávající informuje spotřebitele o tom, že jako způsoby platby je akceptována   hotovostní platba a platba převodem na bankovní účet.

 

 

 

III.

Uzavírání smlouvy:

 1. Prodávající tímto ve smyslu ust. §1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 2. Není-li služba poskytnuta na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění.

 

 

IV.

Dodání zboží:

 1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 2. Prodávající kupujícímu odevzdá předmět koupě, jakož i doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě v souladu se smlouvou.
 3. Prodávající splní povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 4. Prodávající není povinen odevzdat předmět koupě kupujícímu dříve, než kupující uhradí prodávajícímu celou kupní cenu.
 5. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 6. Prodávající si ve smyslu ust. § 2132 o.z. vyhrazuje k předmětu koupě vlastnické právo, kdy se kupující stane vlastníkem věci až úplným zaplacením kupní ceny.
 7. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě do 14 dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 8. Prodávající předá kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci. Má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení.
 9. Cena dopravy je uvedena v rekapitulaci objednávky.
 10. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno. Hrozí-li věci rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění nutné.

 

V.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 2. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 3. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 4. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 5. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit také v libovolnou dobu před převzetím zboží spotřebitelem.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Prodávající tímto informuje spotřebitele o nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, jehož znění je zde

 

 

 VI.

Následná ustanovení tohoto článku se použijí výlučně na spotřebitelské smlouvy, tedy je-li kupující spotřebitelem:

 

Informační povinnost o právech z vadného plnění:

 

 1. Ve smyslu ust. § 2166 o.z. požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 2. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.
 3. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle odstavce 1 nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 

Kupujícímu je za vady odpovědný prodávající.

 

Kupující oznámí při reklamaci prodávajícímu vadu věci a jaké právo (nárok) z vadného plnění uplatňuje. 

 

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

 

 

Jakost při převzetí 

 1. Prodávající podle ust. § 2161 občanského zákoníku odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 2. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 3. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 5. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 8. Kupující je podle ust. § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost občanského zákoníku.
 9. V souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.
 10. Podle § 2169 občanského zákoníku nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku (viz shora), může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 13. Ve smyslu ust. § 2170 o.z. právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 14. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

 

Podstatné porušení smlouvy:

 

Podle s ust. § 2106 občanského zákoníku.:

1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 (3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 o.z., tedy práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

V souladu s ust. § 2002 o.z. je porušení smlouvy podstatným způsobem takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

 

Nepodstatné porušení smlouvy:

Podle s ust. § 2107 o.z.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Společná ustanovení:

 1. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
 3. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 4. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 5. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 6. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Reklamace:

Způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace) je uveden v reklamačním  řádu zde

V případě oprávněné reklamace náleží kupujícími v souladu s ust. § 1924 o.z. náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

 

VII.

Ochrana osobních údajů:

Kupující uděluje souhlas prodávajícímu, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) kupující souhlasí (jako subjekt údajů) se zpracováváním těchto osobních údajů:

 1. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu
 2. kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa

které prodávajícímu poskytl pro účely zpracování nabídky a objednávky a jsou zpracovány prodávajícím jako správcem, a to pro účely:

 1. ochrany majetku prodávajícího, kontroly a ověření osoby oprávněné uzavřít za kupní smlouvu, převzít zboží, k zajištění a uplatnění právních nároků ze právních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím,
 2. pro marketingové účely,

 

Kupující může svůj shora poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat. Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu pěti let.

 

 

Prodávající (správce) tímto ve smyslu ust. § 11 ve spojení s § 21 zák. č. 101/2000 Sb. poučuje kupujícího o právech zejména, že:

1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

 1. a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 3. c) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů

2) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

3) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

6) Správce tímto poučuje subjekt údajů, že poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné.

7) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

8) Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Spotřebitelské spory:

Spotřebitel má v souladu se zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na který je spotřebitel oprávněn se obrátit. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Právo spotřebitele řešit spotřebitelský spor soudní cestou není dotčeno.

 

Dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2022